§1

Klubbens navn er Rødding Svømme- og Motionsklub med hjemsted i Vejen Kommune.

§2

Klubbens formål er gennem øvelser og konkurrence at fremme kendskabet til og interessen for svømning og hermed beslægtet aktiviteter, hvorved den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel fremmes.

§3

Klubben kan tilslutte sig regionsforeninger og specialforbund, som i størst muligt omfang fremmer formålsparagraffen.

§4

Alle kan blive medlem af klubben ved indbetaling af kontingent. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamlingsbeslutning.

§5

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og er gældende for en sæson. Ændringer skal meddeles mindst en måned før ikrafttræden.

§6

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer inden den 20. i den sidste måned af en sæson. Når et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende. Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, skal bestyrelsen udelukke vedkommende med nævnte varsel. Den på grund af gæld til foreningen udelukkede må for på ny at blive medlem betale sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog første efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse derom senest 3 dage før generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Et medlem, der er udelukket ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§7

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold, og dens på lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der henstilles til at formand og kasserer ikke må udtræde samme år. Første år afgår 2 mand ved lodtrækning, herefter skiftevis tre og to medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede og beslutninger kan alene bestemmes ved flertal. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtigere begivenheder inden for foreningen.

§8

Klubbens kasserer er pligtig til at føre et specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt til enhver tid give bestyrelsen oplysninger om klubbens økonomiske stilling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december og afsluttes hvert år med status over klubbens aktiver og passiver. Status og det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen. Regnskabet skal indleveres til revisor senest 14 dage før generalforsamlingen.

§9

Der afholdes årlig generalforsamling inden udgangen af marts med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  5. Valg af medlemmer til eventuelle udvalg
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Generalforsamlingens afholdelse skal bekendtgøres mindst 14 dage forud, ved avertering i de lokale blade eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før denne. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne.

§10

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den afgør ved simpel majoritet de forslag, der iflg. Dagsordenen forelægges. For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 majoritet af fremmødte på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal endvidere vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger. Lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.

§11

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af mødte stemmer derfor. Opnås et sådant flertal på den beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de stemmeberettigedes antal. Såfremt opløsning vedtages, skal klubbens ejendele realiseres, og det derved indkomne beløb sammen med evt. kassebeholdning tilfalder det af den opløsende generalforsamling godkendte idrætsformål i gammel Rødding Kommune.

Ændret den 18/06-2020.